İş Kanunu Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2017 Yılı)

Kanun Madde

Ceza Madde

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı

Açıklama

3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek. 18.377 TL İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 146 TL Bu durumdaki her işçi için
7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 146 TL Bu durumdaki her işçi için
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek 146 TL Bu durumdaki her işçi için
14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 146 TL Bu durumdaki her işçi için
28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 146 TL Bu durumdaki her işçi için
29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 606 TL Bu durumdaki her işçi için
30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 2.295 TL Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 167 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 167 TL Bu durumda olan her işçi ve her ay için
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 606 TL
38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 606 TL
39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 167 TL Bu durumdaki her işçi ve her ay için
41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak 295 TL Bu durumdaki her işçi için
52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi  temsilciye vermemek 606 TL
56 103 Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 295 TL Bu durumdaki her işçi için
57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 295 TL Bu durumdaki her işçi için
59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 295 TL Bu durumdaki her işçi için
60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 295 TL Bu durumdaki her işçi için
63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1.619 TL
64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 295 TL Bu durumdaki her işçi için
68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1.619 TL
69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.619 TL
71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1.619 TL
72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 1.619 TL
73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1.619 TL
74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.619 TL
75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 1.619 TL
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1.619 TL
92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek 14.702 TL
96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 14.702 TL
107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 14.702 TL

Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2017 iş kanunu cezaları için yeniden değerleme oranı 3,83 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.