Armada Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

OSGB Hizmeti

?? Güvenli?i Osgb Hizmeti Gereklili?i

Ülkemizde 2013 y?l? ba??nda yürürlü?e giren 6331 Say?l? ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Kanunu ile birlikte Ortak Sa?l?k ve Güvenlik Birimleri, tehlike s?n?flar?na göre kategorilendirilen i? yerlerine i? güvenli?i hizmeti vereceklerdir. Kanun gere?i her i?letme i? güvenli?i uzman? ve i? yeri hekimi hizmeti almak zorundad?r. Bu nedenle osgb ile anla?an firmalara bu hizmet özel sektör eliyle sa?lanm?? olacakt?r. Dolay?s?yla i? güvenli?i firmalar? ile de sürekli irtibat halinde olacaks?n?z.

Ne Kadar Süreyle Uzman Çal??t?r?lacakt?r?

Firmalar?n i? yerlerinde çal??t?racaklar? veya di?er bir deyi?le i? güvenli?i uzman? veya hekimi çal??t?racaklar?na dair bilgilere web sayfam?z?n "Hizmet Süresi Hesaplama" linkinden ula?abilirsiniz. ?? yerinizde çal??an say?s?n? girerek basit bir ?ekilde hesaplayaca??n?z i? güvenli?i osgb hizmet süresi hesaplama i?lemi sonucunda uzman veya hekimin i?letmenizde 1 ay da ne kadar süre ile çal??mas? gerekti?ini görebilirsiniz.

Tabloya Göre Örnek Osgb Hizmeti Süresi Hesaplama

??yerlerinde çal??an say?s?na göre i? sa?l??? ve i? güvenli?i için çal??acak uzman ve hekim süresi a?a??daki gibi olacakt?r:

  • Az tehlikeli s?n?fta i? güvenli?i uzman? ayda 10 dakika, hekim ise 5 dakika,
  • Tehlikeli s?n?fta i? güvenli?i uzman? ayda 20  dakika, hekim 10 dakika
  • Çok tehlikeli s?n?fta i? güvenli?i uzman? ayda 40 dakika, hekim 75 dakika olarak çal??an ba??na bu hizmeti verecektir.

Bu hesaplama i?lemi ?? Güvenli?i Uzmanlar?n?n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E?itimleri Hakk?nda Yönetmeli?in 12. maddesi hükümlerine yap?lmaktad?r. Tam zamanl? ve yar? zamanl? çal??acak uzmanlar?n ve i? yeri hem?irelerinin çal??ma süreleri ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Asgari Hizmet Süresi Tablosunda belirtilmi?tir. Bu konular hakk?nda i? güvenli?i firmalar? mevzuattan kaynaklanan hesaplama ve i?lemleri sizin için takip ediyor.

Tecrübeli ve Uzman Kadromuzla Yan?n?zday?z

Görüldü?ü üzere kanun ve yönetmelikle çerçevesi çizilmi? olan i? sa?l??? ve i? güvenli?i uzman? çal??t?rma zorunlulu?u her firmay? kapsamaktad?r. Bizler i? güvenli?i firmalar? aras?ndaki referanslar?m?z ve her sektördeki ?irkete vermi? oldu?umuz hizmetlerin bize kazand?rd??? tecrübe ve uzmanl?k sayesinde omuzlar?ndan bu yükü al?yoruz. ?irketinizde uzman ve hekim çal??t?rma yükümlülü?ünüzü osgb firmas? olarak biz üstleniyoruz.

?irketiniz mevzuat çerçevesinde firmam?z yetkili uzman personelince belirtilen sürelerde sürekli denetlenecek, görülen aksakl?klar ve çal??an hatalar? en aza indirilerek ?irketinizin daha güvenli ve sa?l?kl? bir ortamda gaziantep escort bayan hizmet vermesi sa?lanacakt?r. Mutlu çal??an, mutlu aile ve mutlu ülke demektir. Konu ile ilgili olarak i? güvenli?i firmalar? aras?nda ara?t?rma yapmadan önce referanslar?m?z görmek ve detayl? bilgi almak için http://www.armadaosgb.com internet adresimizi ziyaret ediniz.

© Copyright 2017 Armada OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım
casino metropol casino maxi