Armada Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

??yeri Hekimli?i

?? sa?l??? ve güvenli?i yönetmeli?inde yap?lan de?i?iklikler ile birlikte sektör içerisinde risk ta??yan, i?çi kazalar?na neden olan ve ölümcül sektörel tehlikelere kar?? kaza riski olan yerlerde i?yeri hekimi bulundurma zorunlulu?u getirilmi?tir. ??yeri hekimleri özellikle in?aat, fabrika, ?antiye, maden ve aç?k sahalarda faaliyet göstermektedir. ??yeri hekimleri, hekimlik görevlerini yerine getirebilmeleri için öncelikle Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan uzmanl?k alanlar?na dahil birtak?m e?itimleri almal?d?rlar. Gerekli e?itimler ve s?navlar? geçtikten sonra risk ve kaza içeren yerlerde i?yeri hekimli?i yapabilirler.

??yeri Hekimli?i Görevleri Nelerdir?

??yeri hekimlerinin öncelikli görevi; i? yerlerinde mevcut olan i? güvenli?i zafiyetini yok ederek, kaza ve yaralanmalara kar?? önlem almakt?r. Herhangi bir kaza ve yaralanma durumunda ivedi ?ekilde i?çiye müdahale ederek, kazalar?n ölümcül olarak sonuçlanmas?n? engelleyen ki?iler i?yeri hekimleridir. ?? ve i?çi sa?l??? aç?s?ndan gerekli bilgilendirmeleri yaparak, gerekli önlemleri almakta i?yeri hekimlerinin görevleri aras?ndad?r. Sadece i?çilere yönelik çal??malar yapmayan hekimler, ayn? zamanda i?verenlere de kaza risklerine kar?? yap?lmas? gerekenleri anlatarak bir i? yeri için gerekli tüm bilgi al??veri?ini sa?lamaktad?rlar. Çal??ma ortam?nda ki?inin sa?l???n? olumsuz yönde etkileyecek tüm eksikliklere ya da do?ru bilinen yanl??lara kar?? i?verenleri bilgilendirmektedirler. ??çilerin sa?l?k durumlar?n? ö?renmek, var olan ya da olu?abilecek rahats?zl?klara kar?? gerekli bilgi al??veri?ini sa?lamak ve personelin saha içerisinde kullanaca?? koruyucu k?yafetlere kadar pek çok konunun incelenmesi yine i?yeri hekimlerinin görevleri aras?ndad?r. Ayr?ca tüm i? yeri kaza ve risklerine kar?? acil müdahale ve ilkyard?m e?itimlerinin de i?çilere verilmesi konusunda sorumlulu?a sahiptirler. Bir i? yeri hekimine sahip olmak için sektörler aras? osgb hizmeti sunan i? güvenli?i firmalar? ile ileti?ime geçerek gerekli hizmetin verilmesini sa?layabilirsiniz. Bu sayede hem i? yerleri hem de i?çiler daha sa?l?kl? çal??ma ko?ullar?na sahip olacakt?r.

??yeri Hekimli?i ??verene Sa?lad??? Avantajlar Nelerdir?

??yeri hekimleri, gerek personelin gerekse i?verenin i?çi sa?l??? ve kaza risklerine kar?? bilinçlenmesini sa?lamaktad?r. Bu sayede ilerde olu?abilecek kazalar?n tehlike oran? azalt?lm?? olur. Bu durum, i?verenin kazalara kar?? suçlu durumda olmas?n? engellemektedir. Olu?abilecek tazminat ve yapt?r?mlar da i?veren aç?s?ndan olumsuz sonuçlara neden olmamaktad?r. Fakat i? güvenli?i aç?s?ndan gerekli önlemleri almayan i?verenler pek çok maddi ve manevi yapt?r?ma maruz kalmaktad?r. Bu aç?dan bak?ld???nda osgb hizmeti ile i? sa?l??? ve güvenli?ini yapt?r?mdan yat?r?ma dönü?türebilirler. ?? güvenli?i firmalar?, i?veren aç?s?ndan maliyet olu?turabilecek tüm hassas durumlar?n önüne geçerek, i?verene pek çok avantaj sa?lamaktad?r.

Tehlike S?n?flar?na Göre ??yeri Hekimli?i Çal??ma Süreleri

??yeri hekimleri görevlerini yerine getirirken belli tehlike s?n?flar?na kar?? minimum çal??ma sürelerini tamamlamalar? gerekmektedir. Osgb hizmeti sayesinde i? güvenli?i firmalar? taraf?ndan yönlendirilen i?yeri hekimleri, çok tehlikeli s?n?f içerisinde yer al?n?rsa en az ki?i ba??na 15 dakika, tehlikeli s?n?fta yer al?n?yorsa en az 10 dakika, az tehlikeli s?n?ftaysa en az 5 dakika görev sürelerini tamamlamal?d?rlar. ?? güvenli?i aç?s?ndan en iyi hizmet ve detayl? bilgiye http://www.armadaosgb.com sitesini ziyaret ederek, ula?abilirsiniz.

adana escort adana escort escort mersin sivas escort escort sivas escort erzurum escort erzurum escort elaz?? escort diyarbakir escort diyarbakir diyarbak?r escort esmer porno tükçe altyaz?l? porno konulu porno esmer porno

© Copyright 2017 Armada OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım
casino metropol casino maxi