Armada Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

?SG KAT?P Giri? Adresi De?i?ti

?? Sa?l??? ve Güvenli?i Kay?t, Takip ve ?zleme Program? ?SG-KAT?P, i? sa?l??? ve güvenli?i hizmetlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sa?layan online bir yaz?l?md?r. ?? Sa?l??? ve Güvenli?i ile ilgili tarafar?n birbirlerini yasal olarak da takip edebilece?i bu sistem henüz geli?tirilme a?amas? devam etmektedir. 

?? sa?l??? ve güvenli?i hizmetleri dahilinde yer alan taraflara aç?k olan platforma, kurum ve kurulu?lar?n yan? s?ra Ortak Sa?l?k Güvenlik Birimleri kurum olarak, ??yeri Hekimi, ?? Güvenli?i Uzman? ya da ?? GÜVENL??? UZMANI adaylar?, sistemde kendilerine yer bulur ve i?yeri atamalar?, staj atamalar? ve s?nava dahil olma süreçleri bu platform üzerinden takip edilir.

Bununla bilrikte firmalar i? sa?l??? ve güvenli?i hizmeti al?mlar?n? kendi kullan?c? ad? ve ?ifreleri ile takip edebilimektedirler. 

Say?larla ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Sektörü

?SG Katip sistemi, ?? SA?LI?I VE GÜVENL??? GENEL MÜDÜRLÜ?Ü taraf?ndan koordine edilmektedir. Geçti?imiz süreçte ?? SA?LI?I VE GÜVENL??? GENEL MÜDÜRLÜ?Ü'nün ba?l? bulundu?u Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???'n?n ad?n?n de?i?tirilmesi ile yeni ad?yla  A?LE, ÇALI?MA VE SOSYAL H?ZMETLER BAKANLI?I 'na ba?lanm??t?. Bu süreci takiben ?SG KAT?P sistemine k?sa bir süre eri?im sa?lanamad?. Bu aksakl???n ankara escort sebebi eski ad?yla ÇSGB'nin internet sitesinin art?k ailevecalisma.gov.tr olarak de?i?tirilmesi oldu?unu söyleyebiliriz.

?SG Katip Platformuna art?k isgkatip.ailevecalisma.gov.tr adresinden ula?abilirsiniz.

?SG-KAT?P Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kap?s? üzerinden e-Devlet ?ifresi, Mobil ?mza, Elektronik ?mza, T.C. Kimlik Kart? seçeneklerinden herhangi birisiyle giri? yapman?z gerekmektedir. Sisteme giri?ler sadece e-Devlet Kap?s? üzerinden yap?labilmektedir. Giri? için üstteki ?SG-KAT?P Giri? butonuna t?klay?n?z.

?SG Hizmeti Alan ??yerleri için sadece SGK E-Bildirge Kullan?c?lar? sisteme giri? yapabilir.

Tüm Sorgulama ve Ba?vurular için de sisteme e-Devlet Kap?s? üzerinden giri? yapman?z gerekmektedir.

Sisteme giri? yapmadan önce lütfen ?SG-KAT?P Giri? K?lavuzunu okuyunuz.

© Copyright 2017 Armada OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım
casino metropol casino maxi