Armada Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

?? kazas? yapmayan i?verene prim te?viki

  • ?? kazas? yapmayan i?verene prim te?viki

"Çok tehlikeli" s?n?fta yer alan 57 bin i?yerinde i? kazalar?n? azaltmak amac?yla te?vik uygulamas? ba?lat?l?yor. Ölüm veya "sürekli i? göremezlik" ile sonuçlanan i? kazas? ya?anmayan "çok tehlikeli" s?n?ftaki i? yerlerinde i?sizlik sigortas? fonu prim te?viki uygulanacak. ??çi ba??na ayl?k en az 20.30 lira olacak te?vik tutar?, i?çinin ald??? brüt ücretin miktar?na göre, 152.21 liraya kadar ç?kabilecek.

SON ÜÇ YIL KAZA OLMAMALI

Habertürk'ten Ahmet K?vanç'?n haberine göre te?vikten yararlanabilmek için, son üç y?lda i? kazas?olmamas? gerekiyor. ?lk te?vik uygulamas? 1 Ocak 2019 tarihinde escort konya ba?layacak. Gelecek y?l te?vikten yararlanabilmek için, i?verenin i? yerlerinde 2016 Ocak ay?ndan bu y?l?n sonuna kadar i? kazas?n?n olmamas? gerekiyor. 2016 y?l?nda ölümle veya sürekli i? göremezlikle sonuçlanan i? kazas? ya?anan i? yerleri ise 2020'den itibaren te?vikten yararlanabilecek.

PR?M TE?V?K? ÜÇ YIL UYGULANACAK

Üç y?l i? kazas? meydana gelmeyen i?yeri için üç y?l prim te?viki uygulanacak. 2019 y?l?nda te?vikten yararlanmaya ba?layacak i?veren, 2021 y?l? sonuna kadar i?sizlik primi ödemeyecek. Te?vikten yararlanmak için i?yerinin "çok tehlikeli" s?n?fta yer almas? gerekiyor. Bir i?verenin te?vikten yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki i?yerlerinde en az 10 ki?i çal??mas? ve bu i?yerlerinde ölümle ya da sürekli i? göremezlikle sonuçlanan i? kazas? olmamas? ?art? aranacak. ?? sa?l??? ve güvenli?i uzmanlar?yla sözle?me yapmam?? olan i?verenler te?vikten yararlanamayacak.

BA?VURU YAPMAYA GEREK OLMAYACAK

Te?vikten yararlanacak i?verenlerin ba?vuruda bulunmas? gerekmeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her y?l?n sonunda veri taban?ndaki i?yerlerini tarayarak, son üç y?l ölümlü ya da sürekli i? göremezlikle sonuçlanan i? kazas?meydana gelmeyenleri saptayacak. Ko?ullar? sa?layan i?verene ocak ay?ndan itibaren üç y?l süreyle te?vik verilecek.

Te?vikten yararlanmakta iken, ?artlardan herhangi birinin kaybedilmesi durumunda, tekrar te?vikten yararlan?labilmesi için i?verenin ba?vuruda bulunmas? gerekecek.

ÇALI?AN SAYISINA D?KKAT

Te?vikten yararlanmakta olan i?yerinde çal??an say?s?n?n 10 ve alt?na dü?mesi durumunda, izleyen aydan itibaren te?vik uygulamas?na son verilecek. Bir i? yeri için her ay sa?lanacak te?vik tutar?, SGK'ya bildirilen prim gün say?s? üzerinden hesaplanacak. Prime esas kazanc?n yüzde 1'i tutar?nda i?sizlik sigortas? primi te?viki uygulanacak.

TEHL?KE SINIFI DÜ?ERSE TE?V?K SONA ERECEK

?? yerinin çok tehlikeli s?n?ftan tehlikeli ya da az tehlikeli s?n?fa dönü?mesi, i? yerinde ölümle veya sürekli i? göremezlikle sonuçlanan i? kazas? meydana gelmesi, i? yerinin i? sa?l??? ve güvenli?i hizmeti sat?n alma sözle?mesinin bulunmad???n?n sonradan tespit edilmesi durumlar?nda da te?vik sona erecek.

Ta?eron firmada ölümle veya sürekli i? göremezlikle sonuçlanan bir kaza ya?anmas? halinde hem alt, hem as?l i?verenin ald??? te?vik kesilecek.

KAZAYI B?LD?RMEYENE 5 YIL TE?V?K YOK

Te?vikten yararlan?rken meydana gelen i? kazas?n? bildirmeyenlerin veya geç bildirenlerin yararland?klar? te?vikler, gecikme faiziyle geri istenecek. Bunlar 5 y?l süreyle te?vikten yararlanamayacak.

© Copyright 2017 Armada OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım
casino metropol casino maxi