Armada Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Anka Endüstriyel Da?c?l?k Hizmetleri Kuruldu

 • Anka Endüstriyel Da?c?l?k Hizmetleri Kuruldu

Armada OSGB ailesine Armada Çevre'den sonra ANKA Endüstriyel Da?c?l?k Hizmetlerini de ekleyerek hizmet a??n? geni?letmeye devam ediyor.

Bizi Neden Tercih Etmelisiniz?

 1. Çünkü biz uygun fiyatlar sunuyoruz
 2. Çünkü ürünlerimiz vaatlerini yerine getiriyor.
 3. Çünkü biz firmalara özel çözümler sunar?z.
 4. Çünkü biz özenli bir çal??ma ve tam bir güvenlik sa?l?yoruz.
 5. Çünkü her çal??mam?zda “mü?terileri merkezli” bir yakla??m belirliyoruz
 6. Markam?z güvenilir. Marka gücü her zaman ürünlerimizin arkas?nda.
 1. Genç ve dinamik kadromuz, tam önleme ve tam koruma konular?nda yüksek bilgi birikimine sahip AR-GE ekibimiz var,
 2. Uluslararas? literatüre kaynak gösterilecek nitelik ve de?erde ar?iv niteli?i ta??yacak çal??malar?m?zla sizlerin yan?nda olmak istiyoruz.

 

ENDÜSTR?YELDA?CILIK H?ZMETLER?

Firmam?z tüm iple eri?im operasyonlar?n? IRATA (Endüstriyel ?ple Eri?im Meslek Birli?i), BS (?ng iliz Standartlar?), EN (Avrupa Normlar?) ve ilgili Türk Standart ve yönetmeliklerine ba?l? kalarak gerçekle?tirmektedir.


Plaza Cam Temizli?i

Vinçle eri?imin mümkün olmad??? yüzeylerde konusunda uzman, profesyonel da?c? ekibimizle plaza cam temizli?i hizmeti sunmaktay?z. Çal??maya ba?lamadan proaktif bir risk analizi haz?rlayarak olas? tehlikeli, çal??ma alan?ndan, atmosfer ko?ullar?ndan dolay? olu?abilecek olumsuz durumlar? öngörerek güvenli bir ?ekilde çal??mam?z? tamaml?yoruz.

Çat? Ankraj Çal??mas?

Çat?larda yap?lan çal??malar?n güvenli b yap?labilmesi için uygun ankraj escort ankara noktar? ve ya?am hatlar? olu?turulmas? gerekmektedir. Kal?c? veya geçici olarak olu?turdu?umuz sistemlerle çat?larda yap?lan çal??malar?n bar?nd?rd??? riskleri milimalize ediyoruz.
Asansör Bo?lu?u S?va, Ayd?nlatma ??leri

Asansör bo?lu?u gibi eri?imin zor oldu?u alanlarda yap?lmas? gereken s?va, ayd?nlatma, boyama çal??malar?n? güvenle yap?yoruz. Bu alanlarda yap?lan çal??malar için iskele kurulmas?, yüksek risk alarak çal??ma yap?lmas? tercih edilmeyen çal??ma yöntemlerindendir.


Led Uygulama ??leri

Led ?erit, projektör vb. uygulamalar?n?, bak?m?n?, de?i?tirilmesini uzman ekibimiz güvenle gerçekle?tirmektedir.

Rüzgar Trübünü Temizlik Ve Bak?m ??leri

Ülkemizde  önemli enerji kaynaklar?ndan birisi olarak kullan?lan rüzgar trübünleri, periyodik bak?m ve kontrolleri düzenli yap?ld??? takdirde kullan?m ömürleri artmaktad?r.IRATA belgeli da?c? ekibimiz taraf?ndan yap?lan çal??malar?n hepsi sizlerin yat?r?mlar?n? korumak, kullan?m süresini artt?rmak ve max. Performans? alman?z? sa?lamak için planlanm??t?r.

 
Yol, Köprü, Viyadük Ayd?nlatma, Boya, Montaj Ve Tamirat ??leri

Yatay veya dü?ey ta??y?c?larla ula?man?n zor veya imkans?z oldu?u alanlarda yap?lan boya, ayd?nlatma, montaj ve tamirat i?leri uzman ekibimizle güvenli bir ?ekilde yap?lmaktad?r.


Reklam Panolar?, Megaboard Bak?m Ve Temizlik ??leri

Reklam panolar?n?n as?lmas?, reklam görsellerinin de?i?tirilmesi, bak?mlar?n?n ve kontrollerinin yap?lmas? konusunda profesyonel çözümler sunuyoruz.


Yüksekte Çal??ma E?itimleri

Ya?anan ölümlü i? kazalar?n?n büyük bir bölümü yüksekte dü?me, yüksekten cisim dü?mesi gibi yüksekte çal??malarda yap?lan hatalardan kaynaklanmaktad?r. Bu e?itim sonucunda davran?? de?i?ikli?i olu?turarak ya?anabilecek kazalar?n önüne geçilmesi hedef olarak belirlenmi?tir.

 

E??T?M?N AMACI

 • Kat?l?mc?lar?, yüksekte güvenli çal??ma konusunda bilgilendirmek
 • Çal??ma ekipmanlar?n?n tan?nmas?, do?ru kullan?m?, bak?m? ve muhafazas?n?n sa?lanmas? konusunda bilgi, beceri ve kabiliyetlerin artt?r?lmas?d?r

E??T?M SÜRES?:

 • Yüksekte Güvenli Çal??ma Temel E?itimi  :1 gün ( 8 saat )


Avm Dekor As?m ??leri, Temizlik Ve Bak?mlar?

AVM lerde belli dönemlerde çat?lardan as?lan reklam veya görsel amaçl? ürünlerin as?lmas? s?ras?nda yüksekte yap?lan çal??ma olmas? sebebiyle büyük riskler olu?maktad?r. IRATA belgeli ekibimizle maruz kalabilece?iniz riskleri ortadan kald?rarak sizlere güvenli çözümler sunuyoruz.

Tünel, Viyadük, Demir Yolu, Yamaç Ta? Temizlikleri

Yol, tünel, viyadük gibi yap?larda çal???rken s?kl?kla kar??la??lan durumlardan bir tanesi kopan kayalar?n, ta?lar?n çal??anlar, i? makineleri, tünel a?z? gibi yap?lara gelerek sonucu çok a??r zararlar vermesidir. Risk kontrol tedbiri olarak bu yap?lar?n ?ev aç?s?na göre gerekli yerlerde da?c? ekipler taraf?ndan temizlenmesi, malzeme erozyonuna kar??n örtü a?? uygulanmas? gereklidir. Belirtilen bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklere kar?? sizlere çözüm orta?? oluyor, gerekli durumlarda topo?rafyan?n yap?s?na göre düzenli kontrollerimizi yap?yoruz.

Bina Boyama/?zalasyon ??leri

?skele kurulumunun zor oldu?u alanlarda veya ara katlarda yap?lacak boya, izalasyon, tamirat ve tadilat i?leri da?c? ekibimizin  uzmanl?k alanlar? aras?ndad?r.

 

 

  

© Copyright 2017 Armada OSGB Tüm hakları saklıdır.
web tasarım
casino metropol casino maxi